Kategoria: Aktualności

  

Życzenia Noworoczne.

 

Niech Nowy Rok 2021  przyniesie Wam
radość, miłość, zdrowie, pomyślność
i spełnienie wszystkich marzeń,

bo tylko one nadają życiu sens!


Radosnego i szczęśliwego Nowego Roku 2021!

życzy Kierownictwo i Kadra WTZ.

 

 

Już nadchodzą……..

 

Pani Kierownik i Kadra WTZ Caritas Diecezji Gliwickiej składa na ręce uczestników
i ich rodzin serdeczne świąteczne życzenia.

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczne Warsztaty

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej w Gliwicach realizują projekt pt. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu  jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnych  poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w okresie epidemii warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Uzyskane w ramach projektu środki finansowe są przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników – p.psycholog, instruktorów zaangażowanych w miarę potrzeb w bezpośrednią pracę z osobami  niepełnosprawnymi oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami.

Serdeczne podziękowania w organizację projektu dla PFRON.

 

 

Ważne informacje…

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

                                         

Pomoc dla uczestników WTZ

 PFRON rozszerza zakres wsparcia w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 21 lipca 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Wprowadzone zmiany odnoszą się do rozdziału III Postanowienia ogólne, ust. 6 dokumentu „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi””.

Decyzja Zarządu PFRON obejmuje, między innymi,  rozszerzenie katalogu placówek (których podopieczni są uprawnieni do uzyskania świadczenia w ramach Modułu III programu) o szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także o ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW) oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW). Wprowadzone zmiany stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez środowisko osób niepełnosprawnych oraz postulaty Realizatorów programu. W przypadku szkół specjalnych przysposabiających do pracy wsparcie będą mogły uzyskać osoby pełnoletnie od 18 do 24 roku życia, zaś w przypadku ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – osoby od 18 do 25 roku życia.

Fundusz zwraca również uwagę na dodanie w pierwszym zdaniu ust. 6 po wyrażeniu „które są” wyrażenia „lub były w okresie od dnia 9 marca 2020 roku”. Zgodnie z programem jego adresat musi spełniać warunki uczestnictwa zarówno w chwili zaistnienia danej sytuacji kryzysowej, jak i w dniu składania wniosku o pomoc w ramach programu, a także w dniu podejmowania przez realizatora programu decyzji o przyznaniu wnioskowanej pomocy. Wnioski w programie składane są w trybie ciągłym do 4 września 2020 roku. Wprowadzenie do kierunków brzegowych postanowień, zgodnie z którymi pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku uczestnikami placówek wymienionych w katalogu umożliwia rozpatrzenie pozytywnie wniosków osób, które były uprawnione do otrzymania wsparcia w okresie, w którym ono przysługiwało, ale złożyły bądź złożą wniosek w terminie późniejszym (a na dzień jego złożenia czy podejmowania decyzji przez realizatora nie są już podopiecznymi placówki).
W związku z przedmiotową uchwałą ust. 6 w rozdziale III. Postanowienia ogólne „Kierunków działań oraz warunków brzegowych (…)” – Moduł III, brzmi aktualnie:
„6.   Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:
uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

Wobec podjętej w dniu 21 lipca 2020 roku uchwały Zarządu PFRON uaktualniony został formularz zapotrzebowania na środki PFRON potrzebne na realizację Modułu III programu oraz formularz wniosku o dofinansowanie w ramach modułu III programu.

Jednocześnie informujemy, że zapotrzebowania oraz wnioski składane na poprzednich wersjach powyższych formularzy będą podlegały rozpatrywaniu bez konieczności ich aktualizacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

 

Koronawirusa cd.

Gwałtowny wzrost zachorowań na COVID 19 w ostatnim czasie spowodował ponowne zawieszenie funkcjonowania placówek
prowadzących zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych i seniorów.

Zgodnie z Decyzją Nr PSI.6334.140.2020 z dnia 19 października 2020 roku Wojewoda Śląski zawiesza działalność
Warsztatów Terapii Zajęciowej do odwołania.

Działając na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020 r.poz. 374 ze zm.), w treści ustalonej ustawą z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVlD-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1747) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,

 Przypominamy wszystkim o obowiązku zasłaniana ust i nosa!

Zapraszamy…

Warsztaty Terapii Zajęciowej zapraszają chętnych uczestników do skorzystania z bezpłatnych usług:
 – fryzjerskich (strzyżenie, modelowanie itp) 
 – kosmetycznych (stylizacja paznokci metodą hybrydową).
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 32-238-88-23

PILNE!!!

W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ ZAKAŻENIAMI KORONAWIRUSEM PRZYPOMINAMY O ZASADACH WZMOŻONEGO  PRZESTRZEGANIA HIGIENY OSOBISTEJ.
A W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA JAKICHKOLWIEK OBJAWÓW PRZEZIĘBIENIA PROSIMY O POZOSTANIE
W DOMU ( ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA POZ.325 Z DNIA 27.02.2020)

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 lutego 2020r.
Poz.325
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Z D R O W I A
z dnia 27 lutego
2020r.
w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
Na podstawie art.3ust.2 ustawy z dnia 5grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z2019r. poz.1239 i1495 oraz z2020r. poz.284 i322) zarządza się, co następuje:
§1.Ogłasza się, że zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
§2.Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
                                                        Minister Zdrowia: wz.J. Cieszyński

Zabawa karnawałowa 2020

We wtorek 18 lutego 2020 r cała warsztatowa społeczność wraz z przedstawicielami rodziców bawiła się na zabawie karnawałowej w restauracji Dworek Hrabiego w Gliwicach.
Przywitano nas pysznym, obfitym śniadaniem… obiadem… i smakowitymi przekąskami.
Nie byłoby dobrej zabawy gdyby nie Zespół Time.
W czasie zabawy nie brakowało zarówno dobrej muzyki  jak i konkursów.
Wszystkim uczestnikom zabawy czas upłynął  niezwykle szybko – w miłej, tanecznej i serdecznej atmosferze.