Kategoria: Aktualności

    Jasełka dla rodziców  – 23.01.2018

W środę 23.01.2018 powiało na warsztatach jeszcze świątecznym nastrojem. W tym dniu rodzice obejrzeli przedstawienie jasełkowe – „Jasełka Misyjne” w wykonaniu naszych podopiecznych. Nie obeszło się także bez występu zespołu tanecznego Czirliderek, który zaprezentował układy taneczne do piosenek świątecznych. Wszystko to odbywało się pod czułym okiem instruktora pracowni muzyczno – teatralnej. Na zakończenie podziękowaliśmy aktorom gromkimi brawami za piękny występ i wraz z rodzicami udaliśmy się na poczęstunek ciastem i kawą przygotowany przez pracownię gospodarstwa domowego.

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

                                         

Pomoc dla uczestników WTZ

 PFRON rozszerza zakres wsparcia w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 21 lipca 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Wprowadzone zmiany odnoszą się do rozdziału III Postanowienia ogólne, ust. 6 dokumentu „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi””.

Decyzja Zarządu PFRON obejmuje, między innymi,  rozszerzenie katalogu placówek (których podopieczni są uprawnieni do uzyskania świadczenia w ramach Modułu III programu) o szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także o ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW) oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW). Wprowadzone zmiany stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez środowisko osób niepełnosprawnych oraz postulaty Realizatorów programu. W przypadku szkół specjalnych przysposabiających do pracy wsparcie będą mogły uzyskać osoby pełnoletnie od 18 do 24 roku życia, zaś w przypadku ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – osoby od 18 do 25 roku życia.

Fundusz zwraca również uwagę na dodanie w pierwszym zdaniu ust. 6 po wyrażeniu „które są” wyrażenia „lub były w okresie od dnia 9 marca 2020 roku”. Zgodnie z programem jego adresat musi spełniać warunki uczestnictwa zarówno w chwili zaistnienia danej sytuacji kryzysowej, jak i w dniu składania wniosku o pomoc w ramach programu, a także w dniu podejmowania przez realizatora programu decyzji o przyznaniu wnioskowanej pomocy. Wnioski w programie składane są w trybie ciągłym do 4 września 2020 roku. Wprowadzenie do kierunków brzegowych postanowień, zgodnie z którymi pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku uczestnikami placówek wymienionych w katalogu umożliwia rozpatrzenie pozytywnie wniosków osób, które były uprawnione do otrzymania wsparcia w okresie, w którym ono przysługiwało, ale złożyły bądź złożą wniosek w terminie późniejszym (a na dzień jego złożenia czy podejmowania decyzji przez realizatora nie są już podopiecznymi placówki).
W związku z przedmiotową uchwałą ust. 6 w rozdziale III. Postanowienia ogólne „Kierunków działań oraz warunków brzegowych (…)” – Moduł III, brzmi aktualnie:
„6.   Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:
uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

Wobec podjętej w dniu 21 lipca 2020 roku uchwały Zarządu PFRON uaktualniony został formularz zapotrzebowania na środki PFRON potrzebne na realizację Modułu III programu oraz formularz wniosku o dofinansowanie w ramach modułu III programu.

Jednocześnie informujemy, że zapotrzebowania oraz wnioski składane na poprzednich wersjach powyższych formularzy będą podlegały rozpatrywaniu bez konieczności ich aktualizacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

 

Koronawirusa cd.

Gwałtowny wzrost zachorowań na COVID 19 w ostatnim czasie spowodował ponowne zawieszenie funkcjonowania placówek
prowadzących zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych i seniorów.

Zgodnie z Decyzją Nr PSI.6334.140.2020 z dnia 19 października 2020 roku Wojewoda Śląski zawiesza działalność
Warsztatów Terapii Zajęciowej do odwołania.

Działając na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020 r.poz. 374 ze zm.), w treści ustalonej ustawą z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVlD-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1747) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,

 Przypominamy wszystkim o obowiązku zasłaniana ust i nosa!

Zapraszamy…

Warsztaty Terapii Zajęciowej zapraszają chętnych uczestników do skorzystania z bezpłatnych usług:
 – fryzjerskich (strzyżenie, modelowanie itp) 
 – kosmetycznych (stylizacja paznokci metodą hybrydową).
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 32-238-88-23

PILNE!!!

W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ ZAKAŻENIAMI KORONAWIRUSEM PRZYPOMINAMY O ZASADACH WZMOŻONEGO  PRZESTRZEGANIA HIGIENY OSOBISTEJ.
A W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA JAKICHKOLWIEK OBJAWÓW PRZEZIĘBIENIA PROSIMY O POZOSTANIE
W DOMU ( ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA POZ.325 Z DNIA 27.02.2020)

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 lutego 2020r.
Poz.325
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Z D R O W I A
z dnia 27 lutego
2020r.
w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
Na podstawie art.3ust.2 ustawy z dnia 5grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z2019r. poz.1239 i1495 oraz z2020r. poz.284 i322) zarządza się, co następuje:
§1.Ogłasza się, że zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
§2.Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
                                                        Minister Zdrowia: wz.J. Cieszyński

Zabawa karnawałowa 2020

We wtorek 18 lutego 2020 r cała warsztatowa społeczność wraz z przedstawicielami rodziców bawiła się na zabawie karnawałowej w restauracji Dworek Hrabiego w Gliwicach.
Przywitano nas pysznym, obfitym śniadaniem… obiadem… i smakowitymi przekąskami.
Nie byłoby dobrej zabawy gdyby nie Zespół Time.
W czasie zabawy nie brakowało zarówno dobrej muzyki  jak i konkursów.
Wszystkim uczestnikom zabawy czas upłynął  niezwykle szybko – w miłej, tanecznej i serdecznej atmosferze.
 

 

Tłusty czwartek.

Tłusty Czwartek – zwyczajem w tym dniu jest oczywiście jedzenie pączków oraz faworków.
Około XVI wieku w Polsce w Tłusty Czwartek pojawił się zwyczaj jedzenia pączków w wersji słodkiej.
Wyglądały one nadal nieco inaczej niż obecnie – w środku miały bowiem ukryty mały orzeszek lub migdał.
Mówiło się, że ten, kto trafi na taki szczęśliwy pączek, będzie cieszyć się dostatkiem i powodzeniem.
Wedle tradycji, w tym dniu dozwolone jest objadanie się.
A więc do dzieła……….

1%

Każdy podatnik, który się jeszcze nie rozliczył z Urzędem Skarbowym ma możliwość przekazania 1% swojego podatku należnego za poprzedni rok podatkowy – zamiast budżetowi państwa – organizacji pożytku publicznego.
Serdecznie zachęcamy do przekazania 1% na dzieła charytatywne prowadzone przez Caritas Diecezji Gliwickiej,
która jest również Organizacją Pożytku Publicznego.

 

 

ZA PRZEKAZANIE 1% DLA CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Życzenia świąteczne

Chryste przychodzący na świat w postaci małego Dzieciątka przynieś ze sobą:
smutnym – radość,
chorym – zdrowie
więźniom – wolność
powaśnionym – zgodę
grzesznikom – pokój sumienia
głodnym – pożywienie
wykorzystywanym – sprawiedliwość

sierotom – miłość rodzicielską
samotnym – przyjazne serce
rodzicom – wdzięczność dzieci
zmarłym – wieczny pokój
wszystkim – błogosławieństwo, pokój i dobra wszelakie.

Życzymy,  aby  Boży pokój, radość i nadzieja
wypełniły Wasze serca i każdą chwilę Nowego Roku.